The Projektet

Urbane spildevandsinfrastrukturer, specielt i det nordlige Europa, påvirkes af øgede årlige nedbørsmængder og en højere frekvens af kraftige regnskyl grundet klimaforandringer.

Regnvand, i fælleskloakeringsnettet, øges både i intensitet og i mængde, hvilket udfordrer behandlingen af det øgede tilløb.

Dette leder til overløb i spildevandsanlæggene så der forekommer udledning af ubehandlet spildevand, hvilket kan have en signifikant indvirkning på miljøet grundet den betydelige proportion af miljøbelastende indhold (BOD, N, P).

Mål

LIFE RESEAU’s mål er at reducere udledningen af ubehandlet regnvandsoverløb i områder med kraftig nedbør med op til 100%. For at opnå dette, vil der blive udviklet og valideret en løsning til opgradering af aktivslamanlæg og fælleskloaker. Den nye løsning er baseret på:

ABR

Et effektivt og fleksibelt system af Advanced Biofil Reactor (ABR), der er designet til at blive integreret i de allerede eksisterende aktivslam anlæg. Dette vil øge kapaciteten af spildevandsanlægget (m3/t) med op til 600% uden yderligere pladskrav, ved at udnytte det eksisterende system og infrastrukturer (intensifikation af reaktorer), samtidig sænkes energiforbruget og relaterede emissioner i form af CO2 og N2O reduceres med op til henholdsvis 66% og 85%.

SWTM

Et Storm Water Treatment Module (SWTM) baseret på mekanisk filtrering skal integreres i spildevandsanlæggene. Tilløbet vil blive ført til filteret, der drives i samspil med bassiner og volumen i systemet.

SiiMS

Et Smart Infiltration/Inflow Management System (SiiMS) der skal overvåge og kontrollere fælleskloakern ved at vurdere mængden af tilløb i CSN, optimere drifts- og vedligeholdsopgaver og ved evaluering af indflydelsen af klimaforandringsscenarier på spildevandsanlæggene og overløb.

Løsningen vil blive afprøvet ved to demonstrationsspildevandsanlæg:

Spildevandsanlægget i Moaña, Galicia (Spain)

Spildevandsanlægget i Søndersø, Denmark.

Herudover henvender projektet sig til følgende EU-lovgivning:

  • EThe Urban WW Treatment Directive
  • EThe Adaptation EU Strategy
  • EThe European Green Deal
  • E2030 Climate Target Plan

Foreslåede handlinger

  • Forebyggede handlinger:
INTERESSENTKONSULTATIONER, INGENIØRPROJEKTER OG SIIMS TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktion af praktiske informationer vedrørende forbedring af implementeringen og overvågningstiltag. (Interessentkonsultationer, ingeniørprojekter vedrørende demonstrations spildevandsanlæg og tekniske specifikationer for SiiMS)

  • Implementeringshandlinger:
OPGRADERING

Vejledninger omhandlende design og implementering af opgraderingen, der medtager specifikke karakteristika og påvirkninger på den eksisterende infrastruktur.

UDVIKLING AF SIIMS

Udviklingen af Infiltration/Inflow Management System (SiiMS) som skal implementeres og valideres ved demonstrationssitesene og systemets tilhørende dokumentation.

OPGRADERING AF SPANSK DEMONSTRATIONSSITE

Opgradering af spildevandsanlægget i Moaña, implementering af overvågning og kontrolsensorer i fælleskloak og integration af SiiMS før fuld drift og validering.

OPGRADERING AF DANSK DEMONSTRATIONSSITE

Opgradering af spildevandsanlægget i Søndersø, implementering af overvågning og kontrolsensorer i fælleskloak og integration af SiiMS før fuld drift og validering.

DRIFT OG VALIDERING

De to demonstrationsspildevandsanlæg vil blive betjent i 18 måneder for at vurdere brugbarheden af LIFE RESEAU løsningen til at behandle spildevand ved skiftende temperaturer, kompositioner og tilstrømning, inklusive påvirkningerne af nedbør og skybrud.

FORRETNING, UDBYTTE OG VALIDERING

Økonomisk analyse af planen for udbytte og kommercialisering af projektresultaterne angående den globale løsning og design.

  • Overvågningshandlinger
OVERVÅGNING AF MILJØPÅVIRKNINGER

Ved brug af livscyklusanalyse (LCA) og ved overvågning af nøglepræstationsindikatorer (ubehandlet regnvandsoverløb, energiforbrug, udledning af NO og CO-ækvivalenter).

OVERVÅGNING AF SOCIOØKONOMISKE PÅVIRKNINGER

Vurdering af de socioøkonomiske påvirkninger af projektets tiltag vedrørende den lokale økonomi og befolkning.

  • Formidling
FOLKEOPLYSNING OG FORMIDLING AF RESULTATER

Overlevering af hovedresultater, arbejdsydelser og indfaldsvinkler til målgruppen for at introducere og tydeliggøre fordelene ved projektets resultater, øge opmærksomheden mellem interessenter omkring projektets løsning samt etablere kontakter.

Forventede resultater

%

Ubehandlet overløb

Reduktion af op til 100% af ubehandlet regnvandsoverløb udledt af spildevandsanlæg, udgørende op til 36.000 m3 (30.000 m3 i Spanien og 6.000 m3 i Danmark) .

%

Renseanlægskapacitet

Forøgelse af spildevandsanlæggenes kapacitet med op til 600% (m3/m2*d)

%

BOD belastning

Reduktion af BOD-belastningen med op til 95% (BOD).

%

SS, N, P og mikroplast i regnvand

Reduction of up to 75% of the suspended solids, N, P and microplastic content in the Storm Water Treatment Module.

%

Energiforbrug

Reduktion af energiforbruget med op til 66% resulterende i 243.090 kWh (164.250 i Spanien og 78.840 i Danmark)

%

N2O emissioner

Reduktion af N2O-udledning med op til 85% svarende til 894 kg N2O (657 i Spanien og 237 i Danmark).

%

CO₂-eq emissioner

Reduktion af udledningen af CO2-ækvivalenter med op til 80% svarende til 337.373 kg CO2-ækvivalenter